Fujitsu Australia

Logo Design - Fujitsu Aizuchi Program

An internal staff program for Fujitsu Australia.